Obowiązek informacyjny - zasady przetwarzania danych

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy. Kontakt do administratora: pinb@powiat.trzebnica.pl lub ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) - pinb@powiat.trzebnica.pl (w temacie wpisać IOD).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez niego zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej jemu powierzonej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celu wykonywania przepisów ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa. Oddzielna kategoria odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane to podmioty, które uprawnione są do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi serwisowe dla użytkowanych systemów informatycznych, obsługę archiwum a także inne podmioty, które uprawnione są z mocy prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia danej sprawy, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas wskazany w tych przepisach. 

6. Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kserokopii, 
  • prawo do korekty swoich danych, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo do ich usunięcia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO dostępne są w inspektoracie oraz na stronie internetowej:  http://www.pinb.trzebnica.pl w zakładce „Obowiązek informacyjny – zasady przetwarzania danych”.